PENDIDIKAN AL IRSYAD DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Nur Effendi

Abstract


Al-Irsyad adalah salah satu organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati. Inti dari prinsip-prinsip al-Irsyad adalah untuk menumbuhkan budaya ilmiah pada kalangan umat Islam, dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan hendaknya mampu mengakomodasi kebutuhan yang ada dalam masyarakat, peningkatkan taraf hidup secara menyeluruh baik jasmani dan rohani dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan mutu pendidikan. Al-Irsyad menerapkan kurikulum moderen, dalam arti ada semacam kurikulum yang dibuat secara khusus. Materi dan kitab disesuaikan berdasarkan dengan tingkat dan waktu lama belajar santri/siswa. Dalam operasionalisasinya kegiatan pembelajaran dilakukan secara sistematis, berurutan dimulai dari awal/ pendahuluan pada setiap kitab yang akan dipelajari sampai kepada bab penutup. Demikikan juga dalam merujuk dan menggunakan kitab, biasanya dari kitab yag termudah, kemudian dilanjutkan kepada kitab yang dianggap paling sulit.

Kata Kunci: al-irsyad, Ahmad Surkati, pendidikan Islam


Full Text:

MNE_PDF

References


Abbas, Sirajuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii, cet-5., Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991

Al-Bakrie al-Yafii, Salah Abdul Qadir, Tarikh hadramaut as-Siyasi II, Kairo : Mustafa al Babi al halabi, tt

Al-Irsyad, Dewan PP. Pedoman Dasar AD/ART Program Perjuangan Ikhtisar Sejarah Al-Irsyad. Jakarta: tanpa penerbit, 1981

Affandi, B. Syaikh Akhmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia. Jakarta: Al-Kautsar, 1999

Azra, Azyumardi, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam Cet. 1.,Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

---------------------, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 2004

Badjeri, Husein, al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, Jakarta : Presto Prima Utama, 1996

Bakry, Nazar, Syeikh Sulaiman Ar Rasuli, dalam Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat, Padang : Islamic Centre Sumatera barat, 1981

Djumhur, dan Danasuparta, Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan, Bandung: CV Ilmu, 1985

Dzul 'Ashfi, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Ciputat: Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah, 2009

Fadjar, Malik, Visi Pembaruan Pendidikan Islam , Jakarta: LP3NI, 1998

Graves, Elizabeth E., Minangkabau Respon Dutch Colonia Rule Nineteenth Centuri, New York 1981. Terj., Mestika Zed, Reaksi Minangkabau Terhadap Kolonialisme Belanda Abad XX , Padang: IKIP, 1986

Herry, Muhammad, dkk, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, Jakarta: gema insane, 2007

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di indonesia. Cet IV, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2001

Hasan al-Banna, Allah fi Al-Aqidah Al-Islamiyyah, (Kairo : Dar Asy-Syihab, 1977)

Izmi, Hamdan (ed), Pertalian Adat dan Syara, Jakarta: Ciputat Press, 2003

Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya Cet I . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Nakosteen, Mehdi, Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti: 1996

Noer, Deliar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta : LP3ES, 1991

Ramayulis dan Samsul Nizar, M.A, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan di Dunia Islam Dan Indonesia, Ciputat: Quantum Teaching.

Sarkati, A., Konsep Pendidikan Menurut Ahmad Surkati (Suatu Upaya Rekonstruksi Pendidikan Islam) dalam Khazanah Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume IV, No 04, Juli-Agustus 2005

Steenbrink, Karel A., Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19,( Jakarta : Bulan Bintang, 1994

Surkati, Ahmad (ed.), ad-Dakhirah al Islamiyah , Jakarta : Borubudur, tt

Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, Cet I. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004

Usman, Zubir, Kedudukan Bangsa dan Bahasa Indonesia, Jakarta : Gunung Agung, 1960

Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985

Zuhairini,dkk. Sejarah pendidikan Islam, Cet VII, Jakarta:Bumi Aksara, 2004
DOI: http://dx.doi.org/10.58791/drs.v20i2.31

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index By

 

 

 

Contact Us :

Jurnal Darussalam : Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial

Address: Kantor Rektorat Institut Agama Islam Darussalam

Jl. Tanjung Rema, Martapura

Kabupaten: Banjar

Provinsi: Kalimantan Selatan

CP : Muhammad Zulkifli

Telephone: 0812-3587-1313